1.Структура на патент затворач

Структура на патент затворач

1. Горни краеви

2. Горни граничници (Top Stop)

3. Клизач (лизгач)

4. Пулер (влекач)

5. Лента

6. Долен граничник (Bottom Stop)

7. Игла

8. Капа

9. Лента за зајакнување

10. Долни краеви

11. Широчина на спиралата

12. Единечна ширина на лентата

2. Типови на патент затворачи

типови на патент затворач

3. Должина на патент затворач

Должината на патент затворачот секогаш се мери кога е тој во затворена позиција. Во сите случаеви како што може да се види од сликата подолу должината на патент затворачот се мери од долниот граничник (bottom stop) до горниот граничник (top stop). Од двете страни на патент затворачот остануват по 2.5 cm соодветно кои не влегуваат во неговата измерена должина.